Islam och idrottsundervisning - En litteraturstudie om svårigheter och möjligheter i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

Författare: Patrik Hallner; Jure Šošić; [2018-09-21]

Nyckelord: Idrottsundervisning; Islam; Muslim;

Sammanfattning: Syftet med litteraturstudien är att sammanställa erfarenheter kring Islam i idrottsundervisningen. Vårt fokus ligger i att granska litteraturen och därefter identifiera samt sätta eventuella svårigheter i kontext till de lösningsidéer relaterade till Islam och idrottsundervisningen. Denna litteraturstudie kommer att behandla lärarperspektivet och lärarnas påverkan på elevernas undervisning.Vi har granskat 14 stycken artiklar som återfinns i vår resultatdel. Alla artiklar är kopplade till Islam och idrottsundervisning. Artiklarna är bearbetade samt kvalitetsgranskade för att säkerställa ett trovärdigt resultat. Endast en av 14 artiklar handlade om muslimska pojkar och deras relation till idrottsundervisningen. De granskade artiklarna återfinns som en artikelöversikt i bilaga 1.Resultatdelen har sin tyngd i två underrubriker: ”Vilka svårigheter identifierades i litteraturen?” och ”Vilka lösningar har identifierats i litteraturen?”. De svårigheter som identifierats är bland annat elevernas klädsel kopplat till idrottsundervisningen samt föräldrarnas påverkan på eleverna. Det kan ses som ett hinder att vissa skolor har olämpliga idrottsuniformer. Det har i sin tur lett till att muslimska flickors frånvaro eller icke deltagande varit hög. Föräldrarna sätter upp riktlinjer för vad de muslimska flickorna får och inte får göra. Svårigheten grundar sig i botten av föräldrarnas grad av religiositet. De lösningar litteraturen presenterat är bland annat att utbildning kring Islam och idrottsundervisning borde främjas på universiteten. Stor del av den behandlade litteraturen pekar här åt samma håll: strävan efter att utveckla vuxnas kunskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)