Straff i proportion till den tilltalades ungdom? : En kvantitativ studie bland gymnasiestudenter om stödet för unga lagöverträdares särbehandling vid påföljdsbestämningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

Författare: Daniel Gottberg; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I den kriminalpolitiska debatten hänvisas det inte sällan till det allmänna rättsmedvetandet. Vadallmänheten anges ha för uppfattning om lag och rätt i allmänhet och straffnivåer i synnerhet, harbl.a. legitimerat ett flertal straffskärpningar de senaste decennierna. Av denna anledning är detrelevant att undersöka vad allmänheten faktiskt har för uppfattning i rättsliga frågor.

Med anledning av utfallen i det s.k. Stureby-målet och det s.k. Riccardo-målet, där de tilltalade var i15-16-års åldern och tillföljd av desammas låga ålder, erhöll en inte ringa reduktion av straffen, harden straffrättsliga ungdomsreduktionen vid påföljdsbestämningen, den s.k. ungdomsrabatten, utsattsför kritik.

Syftet med denna studie var att undersöka om gärningspersonens ungdom har betydelse för vad mananser är en lämplig påföljd för visst brott. Detta för att se om det finns ett stöd för den särbehandlingav unga lagöverträdare som idag görs vid påföljdsbestämningen i svensk rätt. För att undersökadetta har en kvantitativ enkätundersökning genomförts bland 105 gymnasiestudenter. I enkäten harkorta beskrivningar, vinjetter, av ett rån, en våldtäkt och en misshandel presenterats. Utifrån dessavinjetter har enkätdeltagaren ombetts att ange vad denne personligen anser att straffet bör bli. Föratt jämföra den eventuella betydelsen av gärningspersonens ålder, har hälften av de distribueradeenkäterna bestått av en enkättyp i vilken gärningspersonen i straffrättslig synvinkel är att betraktasom vuxen. I den andra enkättypen har gärningspersonerna varit i åldern 16-18 år och såledesberättigade till ungdomsreduktion. Utfallet av enkätundersökningen; vad gymnasiestudenternaansett att straffet bör bli i de tre olika fallen, har sedan jämförts med domarbedömningar, av vadpåföljden skulle bli i en domstol.

Resultatet visade att man inte gjorde någon skillnad beroende på gärningspersonens ålder. Dessaresultat ligger i linje med tidigare undersökningar. När resultaten vidare jämfördes med vadpåföljden i domstol skulle bli för en ung tilltalad, hade enkätdeltagarna i två av tre fall angett ensträngare påföljd än vad straffet faktiskt skulle bli i en domstol. Resultaten utifrån denna studie talarsåledes i viss mån för att det inte finns ett stöd för dagens ungdomsreduktion vidpåföljdsbestämningen. Men inte heller stöd för markant hårdare straff för unga lagöverträdare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)