Vem får vara med? - En undersökning av mångfalden i SVT:s lokala nyheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Att kartlägga mångfalden i SVT:s lokala nyheter sett till vem som får komma till tals och vilka geografiska områden som bevakas Teori: Normativ medieteori, mångfald, identifikation Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: 315 nyhetssändningar från SVT:s 21 lokala redaktioner Resultat: Andelen manliga intervjupersoner var högre än andelen kvinnliga (55% män och 45% kvinnor). Personer i medelålder var kraftigt överrepresenterade och stod för 72% av det totala antalet intervjupersoner. Personer som arbetar som huvudsaklig sysselsättning stod för den största andelen intervjupersoner, nämligen 70%. De flesta (70%) framträder också i sin yrkesroll. När det kommer till den geografiska dimensionen kom de flesta (22%) inslag/nyheter med angiven plats från en större stad. Annars var representationen mellan andra typer av orter relativt jämnt fördelad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)