Made in Växjö : Vart tar EBD-studenter vägen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Författare: Georgios Gryparis; Robin Johansson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Problembakgrund Precis som många andra EU-länder är Sverige mitt i en utveckling av tjänstesektorn och en minskning av industrisektorn. Detta ställer nya krav på människor för framtida arbetsmarknaden. Ett sätt att bemöta detta är genom utbildning och stöd till entreprenörskap. Personer som kommer från en bakgrund med företagande föräldrar startar oftare företag och i synnerhet män. I Sverige tenderar unga människor att flytta från mindre orter till större städer. Detta kan innebära att mindre studieorter går miste om humant kapital om de inte lyckas attrahera de utexaminerade studenterna till att stanna. Problemformulering - Vilken attityd har utexaminerade EBD-studenter till att starta företag och var väljer de att bosätta sig? Syfte - Att få en fördjupad bild över hur många utexaminerade EBD-studenter som blir företagare och var de väljer att bosätta sig. Metod I denna rapport angreps forskningsproblemet med utgångspunkt i teorin. De delar av teorin som ansågs intressantast byggdes vidare med olika hypoteser som ställdes mot verkligheten. Angreppssättet för att närma sig den empiriska verkligheten kan därför beskrivas som deduktiv. I denna undersökning representeras verkligheten genom en undersökning av utexaminerade EBD-studenter på Linnéuniversitetet. De utexaminerade studenterna valdes ut för att undersöka om entreprenörskapsstudenterna 3 avviker i sitt företagarmönster mot övriga Sverige. Efter datainsamlingen i form av telefonintervjuer analyserades svaren som ställdes emot statistik främst från GEM-forskningen och Entreprenörskapsbarometern. Teori I den teoretiska referensramen presenteras statistik om i vilken utsträckning svenskar är företagare. Dessutom beskrivs generella beteenden hos företagande vad gäller kön och urbanisering. Analys Analysen har genomförts genom statistik och vetenskapliga artiklar som berör företagande i Sverige. Detta har analyserats mot statistik från telefonintervjuerna med de utexaminerade studenterna. Populationens svar på frågor i intervjun har bildat variabler som sammanställts till statistik i tabeller i empirikapitlet. Slutsats - Av de antal kvinnor som gick EBD-utbildningen har 41 procent av kvinnorna ett entreprenöriellt engagemang, medan männen på EBD ligger på 36 procent, vid jämförelse av respektive kön för sig. - Bland utexaminerade EBD-studenter är den totala andelen företagare, de som bedriver större verksamhet samt haft utdelning i mer än 3 månader, 13 procent. Genomsnittet i Sverige för personer mellan 18 och 35 år är 4,9 procent. Det betyder att det är vanligare att EBD-studenter startar företag än genomsnittet i Sverige - De studenter som bedriver större verksamheter har oftare företagande föräldrar än de som inte gör det. - Färre personer bor kvar i Växjö med omnejd efter studierna på EBDprogrammet, än antalet personer som bodde i Växjö innan studierna. Detta trots att det är vanligt att mindre studieorter får behålla de personer som kommer från närområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)