Globalisering och Internationalisering - en studie om hur svenska företag i hemelektronik- och livsmedelsbranschen påverkas

Detta är en D-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Data- och affärsvetenskap (IDA)

Sammanfattning: De senaste decennierna har handeln mellan länder ökat kraftigt ochdessutom har det elektroniska informationsutbytet, kapitalströmmarna,resandet och migrationen ökat. Det har bland annat medfört attglobaliseringens påverkan har börjat kännas i länder över världen, därnationsgränser blir allt mindre betydande. Idag blir företag allt merinternationaliserade och agerar globalt i allt större utsträckning. Debattervisar att det finns olika syn på globalisering och dess effekter, en del ärpositivt inställda medan andra är negativt inställda. Även Sverige harpåverkats av globaliseringen och internationaliseringen där allt fler utländskaföretag träder in och agerar. Några av de svenska branscher som påverkatsav globaliseringen i samband med utländska företags intrång ärhemelektronik- och livsmedelsbranschen. I och med att den svenskahemelektronik- och livsmedelsbranschen har blivit allt merinternationaliserade har följande tre forskningsfrågor mynnat ut:• Vilka konsekvenser medför utländska företags intrång i den svenskahemelektronik- och livsmedelsbranschen, idag och i framtiden?• Hur bemöts utländska företags intrång av de svenska företagen ihemelektronik- och livsmedelsbranschen?• Vad krävs för att svenska företag i hemelektronik- ochlivsmedelsbranschen ska vara konkurrenskraftiga gentemotutländska företags intrång?Studiens teoretiska referensram består av internationell marknadsföringsteoridär olika konkurrensstrategier har använts för att utforma uppsatsensintervjufrågor. Dessutom har en egen modell utvecklats ur den teoretiskareferensramen som en vägledning för de svenska företagen i hemelektronikochlivsmedelsbranschen. Fallstudien utgörs av en kvalitativ studie därintervjuer med personer från Svenskt Näringsliv, hemelektronikbranschenoch livsmedelsbranschen har genomförts.Ur analys och resultat har det identifierats att de utländska företagens intrångi den svenska hemelektronik- och livsmedelsbranschen inte kan hindras.Därmed gäller det för de svenska företagen att acceptera intrång och hållasig uppdaterade för att kunna vara konkurrenskraftiga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)