Barock eller bara rock? : En studie av musiklärares frirum - Att bli lärare på riktigt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet i studien är att belysa musiklärarens dilemma i valet mellan musik som uttryck och musik som skolämne. I detta arbete presenteras hur den personliga utvecklingen över tid påverkar prioriteringar och didaktiska val i musiklärares identitetsskapande. Studien bygger på musiklärares livserfarenheter. Empirin omfattar djupintervjuer med tre musiklärare vilka har många års erfarenhet av undervisning i musik. Deras berättelser tolkades och bearbetades utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att skapa förståelse för hur de i sin yrkesroll identifierar sig själva som musiker och/eller musiklärare. Vidare hur detta identitetsskapande fått betydelse för musikundervisningen. Resultatet beskriver det frirum och handlingsutrymme lärarna upplever finns i deras praktikmiljö och skapas för musikundervisning. I resultatet framkommer att lärarna pendlar mellan musikerrollen och lärarrollen. Vidare att de utifrån styrdokumenten och sin sociala hemvist ofta uttrycker sin upplevelse av musikens och musicerandets djupare dimension och effekterna därav i deras undervisning. Detta visar hur dilemmat i valet mellan musik som uttryck och musik som skolämne ständigt är närvarande i musikläraryrket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)