Genusperspektiv på gestaltningar av sandlådelek i bilderböcker

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Cecilia Drube; Rebecca Videtorp; [2020]

Nyckelord: bilderbok; genus; textanalys;

Sammanfattning: I vårt dagliga arbete på förskolan ser vi barn som leker och samspelar i sandlådan, likväl som barn dagligen inspireras och skapar nya upplevelser kring böcker. Dessa två dagligt förekommande aktiviteter väckte idén till vad vi ville studera i vårt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka och skapa en medvetenhet om hur genus gestaltas i bilderböcker. Vi har valt att studera leken mellan bilderbokskaraktärerna, i sandlådan, då vi anser att sandlådan är en av förskolans mest besökta platser. Vi använder det vi betraktar som ett av förskolans främsta pedagogiska verktyg; bilderboken, som utgångspunkt för analys/empiri i vårt arbete och vi tar genusteori till hjälp när vi tar oss an arbetet. En bidragande anledning till att vi väljer genusperspektiv är att förskolans läroplan (Läroplan för förskolan 2018) förmedlar att all personal i förskolan ska bidra med en variation av upplevelser för barnen oavsett könstillhörighet. Studien är kvalitativ och vi använder oss av kategorisering för att strukturera och koda materialet. Vi kategoriserar utefter våra tre frågeställningar; Hur gestaltas leken ur ett genusperspektiv? Vad leker barnen med? Skiljer sig/hur skiljer sig leken mellan pojkar och flickor? Genom vår analys av empirin kommer vi fram till i resultat diskussionen hur viktig förskolan är som en arena för identitetsskapande och att genom bilderbokens betydelsefulla roll som pedagogiskt verktyg finns det många tolkningar för barn att göra, både genom bild och text. Vårt syfte med uppsatsen är att skapa en medvetenhet kring hur genus framställs i bilderböcker, vilket vi tycker att vi uppnår och genom det, förhoppningsvis, öppnar upp för nya tolkningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)