En rättsutredning om handlingsoffentligheten och dess krav på den offentliga sektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Uppsatsen har utrett vilka författningar som reglerar allmänna handlingar samt hur en framställning att ta del av allmänna handlingar ska hanteras av myndigheter. Syftet med uppsatsen har varit att utreda vad som utgör allmänna handlingar och på vilket sätt myndigheter bör agera för att klara av den vidsträckta innebörden av handlingsoffentligheten. Detta har skett genom rättsdogmatisk metod där ärenden hos JO har tillskrivits särskild tyngd i egenskap att utöva tillsyn över förvaltningsmyndigheterna. Uppsatsen har påvisat åtminstone tre nyckelfaktorer för att kunna efterleva lagkraven och hantera en stor mängd framställningar. Dessa är myndigheternas interna organisering, anpassning av myndigheternas bemanning efter den stundande efterfrågan med hjälp av proaktivt arbete och myndighetens krav på kommunikation med den som gjort handlingsframställan. Ett potentiellt sätt att hantera frekvent återkommande framställningar från en och samma individ har redovisats i analysen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)