Design and realisation of an automated software testing system utilizing virtual machines

Detta är en Master-uppsats från KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Författare: Markus Byström; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Modern mjukvara körs ofta i många olika miljöer vilket ställer höga krav på testning och kvalitetssäkring. Mjukvara som löpande förvaltas måste testas regelbundet för att säkerställa kompatibiliteten till de miljöer eller plattformar som den används i. Detta kan knyta upp stora mängder resurser i form av mantimmar för testare och hårdvarutillgänglighet. Genom att testa virtuellt är det möjligt att automatisera stora delar av processen på ett enkelt sätt och i och med det effektivisera testningen. I det här examensarbetet designades, implementerades och utvärderades ett automatiserat testsystem som utnyttjar virtuella maskiner åt Scania på avdelningen för Diagnostic Communication and Software Download, RESC. Det implementerade testsystemet möjliggjorde dagliga regressions- och installationstester på alla de plattformar som mjukvarukomponenten SCOMM, Scania Communication Module, används i. Vissa smärre svårigheter märktes av som att några Windows-versioner uppförde sig på lite olika sätt angående rättigheter och beteende samt att det trots den låga overheaden i de virtuella maskinerna kunde uppstå timingproblem i ett fåtal testfall, vilket ledde till att de stundtals kunde misslyckas. Genom att parallellt köra tester i olika operativsystem kunde flera tester utföras på kortare tid än förut. Testtillförlitligheten ökade också i och med att alla testkörningar varje gång kunde utgå från samma tillstånd av de virtuella maskinerna. Arbetstiden för installation och underhåll av testmiljön kan minskas i och med att många virtuella maskiner kan samexistera på en fysisk maskin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)