Vårdmötet ur patientens perspektiv : En litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Möten mellan patienter och sjuksköterskor sker dagligen och i många olika sammanhang: i patientens hem, på sjukhus, äldreboende, vårdcentral. Att förstå betydelsen av ett vårdmöte är avgörande för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Syfte: att belysa patienters upplevelser av vårdmöten med sjuksköterskor. Metod: En allmän litteraturöversikt användes som metod för att svara på studiens syfte. Litteraturstudien genomfördes systematiskt i nio steg enligt Polit och Beck (2012). Databaserna CINAHL Plus with Full Text, PubMed och Medline användes för artikelsökningar. Resultatet grundade sig på femton vetenskapliga originalartiklar. Utifrån analysen av artiklarna framträdde ett vårdmöte som ett komplext fenomen med flera olika nyanser, karakteristiska egenskaper och dimensioner och patienters förväntningar av vårdmöten. Detta delades in fyra kategorier: Närvaro i vårdmöten, Mångfald i vårdmötet, Anhöriga som en del i vården och Gör rätt i rätt ögonblick. Slutsats: Det respektfulla bemötandet vid vårdmöten var ett av grundkraven på en patientfokuserad hälsooch sjukvård. Studien visade vikten av att se till helheten i den unika personen i varje vårdsituation, att vara närvarande och uppmärksam mot patienternas behov. Empati, förståelse och lyhördhet till patienten och även till samtliga runt patienten hade haft många positiva effekter och ansågs av patienter vara viktiga förmågor hos sjuksköterskan och ett önskvärt förhållningssätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)