Valfrihetssystemet i praktiken : En komparativ studie om valfrihetssystemets bidrag till en mer (o)jämlik äldreomsorg

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Författare: Lizette Nilsson; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att beskriva valfrihetssystemet enligt LOV (2008:962) inom och mellan tre svenska kommuner. Baserat på kommunala förusättningar, information om implementeringen av LOV (2008:962) i varje kommun och öppna jämförelser (Äldreguiden 2017), syftade studien också till att analysera huruvida valfrihetssystemet bidrar till att främja en mer jämlik äldreomsorg inom hemtjänsten. De tre kommunerna valdes utifrån förbestämda kriterier baserat på geografisk placering, folkmängd och befolkningstäthet för att skapa förutsättningar för en så stor geografisk spridning som möjligt mellan kommunerna. En komparativ metod användes för att analysera resultatet mellan de tre kommunerna. Resultatet visade att kommunala skillnader är av vikt för implementeringen av valfrihetssystemet enligt LOV (2008:962). Slutsatser var att valfrihetssystemet inte är utformat likadant i alla kommuner. Olika kommuner genomför implementeringen på sitt sätt och utformar skilda krav på de privata utförarna. Alla invånare tilldelas inte samma möjligheter att välja bland utförare. De begränsade valen beror delvis på att valfrihetssystemet enligt LOV (2008:962) är frivilligt för kommuner att införa, och delvis på de olika kommunala förusättningarna att locka privata utförare att etablera sig i kommunen. Det är utifrån studiens resultat uppenbart att grunderna för införandet av ett valfrihetssystem, ökat inflytande och delaktighet, inte gagnar alla invånare. Valfrihetssystemet i sig bidrar inte till att främja en mer jämlik äldreomsorg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)