Köpcentrums Miljöarbete i Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Författare: Elin Johansson; Alexandra Linde; [2012]

Nyckelord: Köpcentrum; miljö; förvaltning;

Sammanfattning: Miljö- och klimatfrågor blir allt viktigare och medvetenheten ökar allt mer i samhället. Höga krav ställs framförallt på fastighetssektorn som förbrukar en stor del av jordens totala energi. Inom den kommersiella fastighetssektorn är det därför många ägare som valt att certifiera sina byggnader enligt något miljöklassificeringssystem. Frågan är dock om den växande miljötrenden fått genombrott även när det gäller köpcentrum. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka om och hur köpcentrum i Stockholmsregionen arbetar med miljöfrågor. Genom enkät- och intervjusvar från ett antal olika köpcentrum i Stockolmsområdet visar studien att frågan om och hur köpcentrum faktiskt arbetar med miljön är invecklad och inte har ett entydigt svar. Dock visade det sig att fler än väntat aktivt arbetar med miljöfrågor på något sätt men det är tydligt att det finns utvecklingsmöjligheter inom området. Miljön har under de senaste åren blivit en allt mer central faktor men är inte en av de främsta vid drivandet av köpcentrum. Många köpcentrum väljer till exempel att köpa in grön el till fastigheterna och investerar i energibesparande åtgärder som bidrar både till minskade kostnader men även en minskad miljöpåverkan. Intresset är stort och fler vill arbeta mer med miljön än vad de gör idag och i framtiden förväntas miljön bli en allt viktigare faktor vid förvaltning och byggande av köpcentrum. Men för att miljöarbetet ska kunna underlättas och bli en större faktor anser köpcentrumen att det krävs en enhällig ambition om gemensamma och höjda miljökrav på hela marknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)