Working Capital Management Inom Svenska Företag : En kvantitativ studie av Sveriges 200 största företags arbete medWorking Capital Management

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Den här uppsatsen syftar till att redogöra för i vilken mån Sveriges storföretag prioriterar arbetet med att optimera sitt rörelsekapital. Studien var av en explorativ sort där målet var att identifiera och uppmärksamma tidigare okända mönster och samband angående hur kapitalrationaliseringsarbetet utförs utifrån perspektiven fokus, ansvar och mätningar.Informationen som studien bygger på inhämtades genom en enkätundersökning som skickades ut till CFO:n på de 200 största svenska företagen rankade efter omsättning, exkluderat finansiella företag. Svarsfrekvens bland respondenterna blev 25 % då exakt 50 företag valde att svara på enkätutskicket. Enkäten skickades elektroniskt och besvarades genom att svara på ett webbaserat program.Resultatet från studien visade att majoriteten av Sveriges största företag prioriterar Working Capital Management. Till vilken nivå de väljer att fokusera på Working Capital Management beror på det enskilda företagets förutsättningar som till exempel vilken bransch de opererar inom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)