Serglycin, en prognostisk biomarkör för aggressiv cancer i hund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Juvertumörer är en av de fem vanligaste kliniska diagnoserna som ställs på hundar i Sverige och cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Cirka 50 % av alla juvertumörer är elakartade (maligna) och för ökade möjligheter till tidig behandling av cancer behöver prognostiska biomarkörer identifieras. Serglycin är en proteoglykan som framför allt uttrycks i immunförsvarsceller, men serglycin kan även uttryckas i höga nivåer av tumörceller. Inom human cancerforskning har flertalet studier visat ett förhöjt serglycinuttryck från tumörceller vid bröst-, prostata- och coloncancer. Maligna tumörer med en invasiv tillväxt och metastasering uttrycker högre nivåer av serglycin än benigna tumörer. Ett högt serglycinuttryck har dessutom korrelerats med sämre prognos. En robust metod som kvantifierar serglycinuttrycket skulle därför kunna användas för att bedöma prognosen för cancerpatienten. I denna studie har serglycinuttrycket analyserats i tumörprover och normal vävnad från formalinfixerat och paraffinbäddat material från hund. Analysen gjordes i realtid med ”quantitative polymerase chain reaction” (qPCR) där uttrycket i tumörproverna jämfördes med motsvarande normal vävnad. Ett försök att kartlägga normalvariationen av serglycin i blodprover från hund gjordes också, men dessa prover behöver behandlas ytterligare innan analys med qPCR kan ske. Resultatet från denna studie visar att benign tumörvävnad från juver uttrycker lägre nivåer av serglycin än motsvarande normal juvervävnad. Malign tumörvävnad från colon och juver uttrycker dock högre nivåer av serglycin än motsvarande normal vävnad, vilket är i linje med resultat från tidigare studier på människa. Innan serglycin kan användas som biomarkör på kliniken för hundar med cancer behöver dock fler prover analyseras och jämföras med normal vävnad, gärna från samma individ. Vidare behöver ett enkelt och billigt sätt att mäta uttrycket tas fram och kunskap om normalvariationen i serglycinuttryck för hund kartläggas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)