Att spela efter noter: Fyra musiker och instrumentpedagogers förhållningsätt till notanvändning

Detta är en C-uppsats från

Författare: Pär Eriksson; Magnus Hansson; [2009]

Nyckelord: notl;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka instrumental- och ensemblelärares inställning till notanvändning ochförsöka klarlägga vilka faktorer som låg bakom deras tankar kring ämnet. Huvudfrågan var på vilket sätttraditioner, genrer, förväntningar, värderingar och attityder styr pedagogens sätt att arbeta med och förhålla sigtill noter och notläsning i undervisningen. Vi ville också undersöka hur pedagogens musikeridentitet ochinstrumenttradition påverkade resonemanget kring notanvändning. Undersökningen är en intervjustudie med fyrarespondenter som alla är verksamma musiker och pedagoger. Studien har en hermeneutisk utgångspunkt ochanalyserades för att åskådliggöra en berättelse kring varje respondent. Vårt resultat visar att traditioner ochbakgrund till stor del påverkade respondenternas förhållningssätt till notanvändning. Vilken utbildnings- ochspeltradition respondenterna tillhörde visade sig mer avgörande än instrumenttraditionen vad det gällde synen pånotanvändning. Vi kunde också se att respondenternas musikeridentitet till stor del präglade synen pånotläsningsförmågans betydelse i resonemangen kring deras undervisning. Vi kom fram till att vi som blivandepedagoger behöver medvetandegöra vilka faktorer som påverkar vårt sätt att undervisa för att kunna tillgodoseelevernas behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)