Sekretesslagstiftningen : Hanteringen av skyddsvärd information vid kris

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: I mörkret av coronapandemins framfart har frågor lyfts kring hanteringen av den kris som pandemin har inneburit för samhället. Information hos en viss myndighet har inte kunnat komma till användning hos en annan myndighet på grund av den snåriga lagstiftning som avser skydda den enskilde. Syftet med detta arbete har varit att undersöka myndigheters hantering av sekretessbelagd information i ett krisläge. För att undersöka rådande rättsläge har en rättsdogmatisk metod använts samt information hämtad från myndighetsföreskrifter. Analys av det rådande rättsläget och tillämpbar lagstiftning visar att det finns möjligheter att bryta sekretessen i flera fall. Befintliga sekretessbrytande bestämmelser gör inte skillnad på krissituation och vardag: sekretesskyddad information hanteras på samma sätt oavsett pågående kris eller ej.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)