Lärares resonemang om elevers motivation : En studie om vad som påverkar elevers motivation i ämnet matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Sammanfattning Studien undersöker åtta lärares resonemang om mellanstadieelevers motivation i matematik samt om resonemangen skiljer sig relaterat till elevernas sociala bakgrund. Analysen utgår från en kvalitativ ansats där intervjuer använts vilka har analyserats utifrån en tematisk innehållsanalys som har kompletterats med en kvantifiering av lärarnas svar. Fyra skolor valdes utifrån föräldrars generella utbildningsnivå vilket användes som underlag för att hitta lämpliga lärare. Teorin som används i studien är Self-Determination Theory vilken delar upp motivation utifrån de tre olika grundaspekterna, amotivation, yttre- och inre motivation. Det resultat som framkommer av studien visar bland annat att lärare främst anser att motivation kommer inifrån. De faktorer som påverkar elevernas motivation är till exempel att få lyckas och känna sig kompetent, lärarens attityd till ämnet, elevernas påverkan på varandra samt föräldrarnas utbildningsnivå. Resultatet visar även att lärarna anser att ett varierat arbetssätt som ökar elevernas inflytande är något som främjar motivation i matematik. Vidare visar resultatet att lärarna visar på stora likheter i resonemangen om elevernas motivation oavsett föräldrarnas generella utbildningsnivå. Det som dock skiljer mellan lärarna är framförallt hur de resonerar om vissa aspekter av inre- och yttre motivation. Lärarna som arbetar på skolor där föräldrarna till eleverna har högre generell utbildningsnivå framhäver framförallt vikten av elevinflytande och därmed den inre motivationen. Lärarna i den andra gruppen framhäver nödvändigheten av att eleverna förstår nyttan och därmed syftet med att studera matematik för att öka motivationen vilket hör samman med yttre motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)