Lärande i rollen som lokalt fackligt ombud. : Hinder och möjligheter för lärande och utveckling i facket.

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

Sammanfattning:

I en fenomenografiskt inspirerad studie används en integrerad modell för studier av arbetsplatslärande. Fyra lokalt och två regionalt fackligt aktiva intervjuas om rollen som lokalt fackligt avdelningsombud i LO-förbundet Industrifacket Metall med fokus på hinder och möjligheter för lärandet. Resultatet visar att det finns samsyn kring kärnan i rollen som handlar om att informera medlemmar om fackliga frågor och avdelningen om lokala förhållanden, bistå ombudsmannen i förhandlingar, rekrytera medlemmar och arbeta för att öka det fackliga engagemanget på arbetsplatsen. De lokala fackliga företrädarna ger en bild av en mer aktiv roll än den de regionala företrädarna beskriver. De har ett informellt samarbete med skyddsombudet på sin arbetsplats men upplever ensamhet i uppdraget som de försöker motverka. Det finns utrymme för individuella tolkningar av rollen. Att vara insatt i lagar, kollektivavtal och försäkringar är viktigt men det räcker med sådan kännedom att det går att ta reda på mer vid behov. Förmåga till empati och problemlösning lyfts fram på både regional och lokal nivå, men de lokalt fackligt aktiva lägger dessutom vikt vid kommunikativa färdigheter. En rad faktorer kan vara hindrande eller stödjande beroende på lokala omständigheter. Faktorerna handlar om tid för det fackliga arbetet, relationer med arbetsgivare och relationer med andra fackligt aktiva. De faktorer som i denna studie enbart framstår som möjliggörande är relationer med medlemmar, relationer med ombudsmän och facklig utbildning. Chefers bristande kunskaper i fackliga frågor är ett problem. Stöd till de lokalt aktiva kan ges genom fackliga utbildningar, tillgång till andra fackligt aktiva med kunskap och erfarenhet samt genom stöd för samarbete på arbetsplatsen med skyddsombuden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)