Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En litteraturstudie om våldsutsatta kvinnors beskrivning av sina erfarenheter i en våldsam relation

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som framför allt drabbar kvinnor och barn. Den vanligaste typen av våld som kvinnor drabbas av utförs av en gärningsman som kvinnan har en nära relation med. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka faktorer som ligger bakom kvinnans beslut att antingen stanna kvar i ett våldsamt förhållande eller att lämna det samt huruvida normaliseringen av våldet påverkar kvinnans beslut att bryta sig ur sin våldsamma relation och hur dessa kvinnor beskriver deras upplevelser av våldet som de utsätts för. Metoden för studien är en litteraturöversikt där vi valde att söka och analysera tretton vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats samt en blandning av dem. Denna litteraturöversikt har enbart koncentreras på myndiga kvinnor i heterosexuella förhållande som utsätts för våld av sina partner i hemmet. Det konstateras fyra stycken teman i resultatdelen som har påverkan på kvinnans beslut att stanna kvar i sitt våldsamma förhållande eller att lämna det, nämligen kvinnors rädsla och känslor av skam och skuld, kvinnors känslor och upplevelser av mannens beteende, kvinnors erfarenheter av våld och hot samt kontexten kvinnan befinner sig i som kan handla om ekonomiskt beroende av mannen, sociala normer såsom religiösa och kulturella faktorer, familjen såsom att offra sig förbarnens skull och bristande socialt stöd. Vid analysen av resultat och i kombination med andra källor från tidigare forskning samt teorier om modellinlärning, stigma & skamsteori, normaliseringsprocessen, ett genusperspektiv samt intersektionalitetsperspektiv visar det sig att det finns massa gemensamma faktorer som påverkar kvinnans beslut antingen att stanna kvar med sin våldsamma partner eller att lämna honom. Dessa faktorer kan vara barriärer till att våldsutsatta kvinnor inte tar sig ur en vålds präglad relation. Dock kan dessa faktorer innebära en förklaring till varför kvinnorna lämnar deras våldsamma partner. Det konstateras även att den vanligaste orsaken till våld i hemmet mot kvinnor beror på manlig maktbalans mellan män och kvinnor i samhället, men också för att kvinnan normaliserar våld i vardagen, vilket leder till att uppbrottet från relationen bli svårare

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)