Det är typ ett kodspråk : en kvalitativ studie om personals arbete för att möjliggöra delaktighet, när individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

Sammanfattning:

Bakgrund: Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en relativt ny målgrupp, vilket gör det angeläget att undersöka hur de bäst får stöd. Gruppboende och boendestöd är två vanliga stödformer för denna målgrupp. I de lagstiftningar vilka stödformerna befinner sig, kan delaktighet skönjas som ett betydelsefullt begrepp. Att påbörja någon form av stöd kan innebära en stor förändring, det är därför viktigt att uppmärksamma hur detta kan göras på ett bra sätt. Syfte: Studiens syfte har varit att med utgångspunkt hos personal, undersöka och analysera hur insatsen planeras och genomförs i praktiken när en individ med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd. Vidare att undersöka och analysera personals medvetenhet om att skapa förutsättningar för dessa individers delaktighet i insatsens inledande skede, samt vilka utmaningar som finns i det arbetet. Metod: Studien har haft en kvalitativ ansats. Datainsamlingen har skett genom fokusgruppsintervjuer, med tre personalgrupper som arbetar med boendestöd eller på gruppboende. Materialet har analyserats dels genom en empirikopplad analys. Dels genom en teorikopplad analys, där en teori om begreppet delaktighet har använts.

Resultat: Resultatet visar att processen när målgruppen flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd i de flesta fall utgår ifrån en planering. Där den relation som byggs upp mellan individen och personalen är avgörande för hur stödet ska bli. Resultatet visar också att begreppet delaktighet är en betydande del i personalgruppernas arbete med målgruppen. Delaktighet framträder genom analysen på flera olika sätt, men främst genom att individernas självbestämmande betonas. Det är av stor vikt att starten och planeringen av insatsen utgår ifrån vad individen själv vill. Vidare syns också att personalen genom sitt agerande kan ge olika förutsättningar för delaktighet. Utmaningar i det delaktighetsfrämjande arbetet i insatsernas inledande skede kan skönjas främst genom hinder omgivningen skapar för delaktighet men också genom hinder i organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)