Att ha barn med anorexia nervosa: : Föräldrars upplevelse av emotioner och stöd från vården

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Ätstörningsproblematik hos barn/ungdomar är  ett väl utforskat område, anhörigperspektivet är inte lika beforskat. Den forskning som finns förespråkar ofta familjebehandling där hela familjen inkluderas. Graden av psykisk belastning på föräldrar har visats ha påverkan på barnets tillfrisknande. Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen hos föräldrar till ett barn med anorexia nervosa, kopplat till upplevda emotioner samt stöd från vården. Åtta intervjuer analyserades med tematisk analys. Här identifierades frustration kring sjukdomssituationen, oro, rädsla och att sjukdomen drabbar andra relationer. Upplevelserna av stöd visade en upplevd kamp för att få rätt vård och att stort ansvar läggs på föräldrarna. Föräldrarna uttryckte en önskan om att erbjudas stödgrupper för anhöriga. Resultaten överenstämmer med tidigare forskning och pekar på den utsatta situation som föräldrar till barn med anorexia nervosa lever under. En slutsats är att vården behöver bli bättre på stötta dessa sjukdomsdrabbade familjer, till exempel genom ökad delaktighet i vårdplaneringen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)