Psykisk ohälsa i arbetslivet : Arbetsgivares syn på ansvar i en tid av biomedikalisering

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sammanfattning: Psykisk ohälsa förstås idag som ett stort samhällsproblem som också får utslag på arbetsmarknaden. I mars 2016 fick arbetsgivarna ett ökat ansvar för medarbetarnas välmående. Denna studie undersöker hur arbetsledningen på en arbetsplats där det finns en uttalad ambition att sänka sjuktalet resonerar kring hälsa och arbetsliv, med särskilt fokus på psykisk ohälsa. Studien är kvalitativ och utgår i huvudsak från intervjuer och textmaterial i form av publicerade artiklar på myndighetens intranät. Studiens syfte är att granska hur ledningen förstår och hanterar medarbetares psykiska ohälsa. Min studie visar hur ansvaret för medarbetares hälsa på olika sätt förskjuts och förhandlas. Cheferna ser sitt arbetsgivaransvar som en självklarhet, samtidigt som de också förstår den psykiska ohälsan som ett större samhällsproblem som ligger utanför deras kontroll. Orsaken till varför medarbetare mår dåligt blir därför av vikt. Ett nära ledarskap, medarbetares inställning och en viss reglering av privatlivet förstås vara möjliga lösningar på medarbetares psykiska ohälsa, liksom flexibel arbetstid samt att gå ner i arbetstid. Ytterst får också medarbetarna själva en central roll när det kommer till att lösa stress och ohälsa på arbetsplatsen och uppsatsen visar hur diskursen om psykisk ohälsa i arbetslivet kan kopplas till en större samhällsprocess om individens ansvar för sin egen hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)