Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter som lider av drog- och alkoholmissbruk : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: Alkohol- och drogmissbruk är idag ett utbrett problem som drabbar minst 15,3 miljoner människor världen över. Det råder en allmän stigmatisering i dagens samhälle mot missbrukare, bland gemene man samt inom hälso- och sjukvården. Denna stigmatisering har skapats dels på grund av den bild media skapar av den stereotypa missbrukaren och dels på grund av okunskap. Sjuksköterskor hyser ofta fördomar mot denna patientgrupp vilket kan leda till bristfällig vård. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenhet och upplevelse av att vårda patienter som missbrukar alkohol och droger. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på fem kvalitativa studier, tre kvantitativa studier och en mixad studie. Resultat: Fyra teman kunde urskiljas; attityder, kunskapsbehov, starka känslor och vårdande relationer. Slutsats: Sjuksköterskor hyser fördomar och har negativa attityder mot patienter som lider av missbruk. Kunskapsbehovet är stort och bristen på kunskap påverkar vården negativt. Vård av denna patientgrupp ger upphov till starka (ofta negativa) känslor hos sjuksköterskor. Den vårdande relationens karaktär är beroende av sjuksköterskans inställning. Klinisk betydelse: Studien kan ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal en inblick i ämnet och inspirera till en mer fördomsfri vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)