Faktorer som påverkar sjuksköterskors arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Författare: Moa Gyllin; Meriem Mhenni; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund. Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste vårdskadan i svensk hälso-och sjukvård. Förebyggande åtgärder mot vårdrelaterade infektioner finns men trots detta drabbas cirka 57.000 patienter varje år med konsekvenser för både individ och samhälle. Syfte: Syftet med denna litteraturstudien var att sammanställa faktorer som påverkar sjuksköterskors arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner. Metod: Litteraturstudien baserades på fjorton vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats. Litteratursökningar genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed. Kvalitetsgranskning utfördes enligt SBU:s granskningsmall för kvantitativa studier. Dataanalys utfördes enligt  Popenoe m.fl. (2021) anvisningar för dataanalys till litteraturstudier. Resultat: Resultatet baserades på två övergripande teman: Kunskap och medvetenhet samt arbetsbelastningens påverkan. Ökad kunskap om hur vårdrelaterade infektioner sprids samt hur det förebyggs är en effektiv strategi i det förebyggande arbetet. Resultatet visade att information till patienter samt tillgång till handdesinfektion hos patienterna minskade antalet vårdrelaterade infektioner med 70%. Hög arbetsbelastning hos sjuksköterskor hade en stor betydelse för förekomsten av vårdrelaterade infektioner, där högre arbetsbelastning visade fler drabbade patienter. Konklusion: Sjuksköterskor har en betydelsefull roll i arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner. Genom att tydliggöra påverkbara faktorer kan förekomsten av vårdrelaterade infektioner minskas och det preventiva arbetet kan utvecklas.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)