Arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för individer med hjärntrötthet : En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

Sammanfattning: Introduktion: Tidigare forskning tyder på att hjärntrötthet är ett komplext tillstånd som negativt påverkar individens livssituation och kan skapa obalans i vardagliga aktiviteter. Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av interventioner för individer med hjärntrötthet. Metod: En kvalitativ design valdes för att besvara studiens syfte. Avsiktligt urval användes för att utse tio arbetsterapeuter med erfarenhet inom området. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med öppna intervjufrågor. Innehållsanalys genomfördes på de transkriberade intervjuerna, vilket resulterade i ett tema, tre kategorier samt sju underkategorier. Resultat: Resultatet sammanfattades i temat ”Arbetsterapeuten som coach med individen i fokus”. Kategorierna som framkom var; Information och rådgivning: vikten av att informera patienter och anhöriga om innebörden av hjärntrötthet samt nyttan med interaktion där arbetsterapeuten agerade coach och patienten gavs möjlighet att reflektera. Strategier: genom exempelvis identifiering, planering och struktur av aktivitetsmönster erbjöds patienten hantering av hjärntröttheten och kunde därmed bättre klara sin vardag. Hjälpmedel: individanpassade hjälpmedel av olika slag kunde underlätta i patientens vardag. Slutsatser: Det fanns inte några färdiga interventioner för patienter med hjärntrötthet utan åtgärderna behövde anpassas för varje specifik individ. Genom coachning, strategier och hjälpmedel kunde patienterna lära sig att hantera sin hjärntrötthet och få vardagen att fungera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)