Vem får det sista ordet? Hur principen om litispendens tillämpas vid positiva kompetenskonflikter mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Vissa måltyper kan ge upphov till en positiv kompetenskonflikt, det vill säga att både allmän domstol och förvaltningsdomstol anser sig behöriga att pröva samma fråga. Risken vid en positiv kompetenskonflikt är att domstolarna prövar samma fråga samtidigt, med resultatet att det föreligger en litispendenssituation mellan domstolsslagen. En sådan situation kan leda till att en redan befintlig obalans mellan två parter i en process blir ännu större. Principen om litispendens existerar som ett rättegångshinder inom respektive domstolsslag, men huruvida domstolarna ska tillämpa principen mellan domstolsslagen är däremot oklart. Mot denna bakgrund undersöker uppsatsen först hur litispendenssituationer mellan domstolsslagen uppstår. Vidare undersöker uppsatsen senare hur en domstol kommer hantera sådana situationer när de väl uppstår. Avslutningsvis analyseras frågan om hur litispendenssituationer mellan domstolsslagen bör hanteras, med särskilt fokus på intresset av att minska den processuella obalansen mellan en enskild och en förvaltningsmyndighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)