Elevrelaterat våld mot lärare i relation till skolklimatet

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att via en kvantitativ webbenkät i ett bekvämlighetsurval av svenska lärare, undersöka förekomst av elevrelaterat direkt våld och indirekt våld mot lärare samt i vilken utsträckning olika aspekter av skolklimatet som kan förklara lärarens upplevelser av direkt våld och indirekt våld. Urvalet bestod utav 143 svenska grundskolelärare (25 män och 117 kvinnor samt en som ej angav kön) i åldrarna 20-65 (M = 40,44, SD = 11,17). Resultatet visade att åtta av tio lärare hade blivit utsatta för någon typ av elevrelaterat direkt våld vid minst ett tillfälle under det senaste året. Den vanligaste typen av elevrelaterat direkt våld var verbala kränkningar följt av lättare fysiskt våld och hot om våld. Det visade sig också att en stor del av lärarna blivit utsatta för flera typer av elevrelaterat direkt våld under de senaste 12 månaderna, vilket indikerar på en multipel utsatthet. Indirekt våld hade i stort sett samtliga lärare upplevt vid ett flertal tillfällen under det senaste året. Vidare fann studien att kvinnliga lärare uppgav sig vara mer utsatta för både direkt och indirekt våld jämfört med männen. Studien fann även att struktur och engagemang tycks vara de viktigaste dimensionerna av skolklimatet för att förebygga elevrelaterat direkt våld och indirekt våld mot lärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)