Röster från långtidsarbetslösa: en kvalitativ studie av unga vuxnas upplevelser och hantering kring sin livssituation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

Sammanfattning: Under vårterminen 2014 har vi arbetat kontinuerligt med ämnet långtidsarbetslösa unga vuxna. Detta forskningsområde är en aktuell debatterad fråga i dagens samhälle, och har varit intressant som fenomen att undersöka. Härmed vill vi tacka och rikta vår uppskattning till er som har bistått oss under studiens gång och gjort det möjligt för oss att genomföra samt färdigställa denna kandidatuppsats. Ett stort tack till Arbetsförmedlingen i Trollhättan, som stod för ett varmt mottagande och ett gott samarbete. Vi vill här särskilt rikta ett stort Tack till samtliga intervjudeltagare som så fint ställt upp och berätta om deras personliga erfarenheter gällande långtidsarbetslöshet. Vi anser att utan er hjälp, hade inte denna uppsats blivit av. Sist, men inte minst, ett varmt tack till vår handledare Yngve Mohlin, för hans positiva inställning och inspiration, samt för all konstruktiv kritik och pedagogiskt vägledande under hela processen. Vi har noggrant övervägt för- och nackdelar med att skriva denna studie tillsammans. Det framkom att vi tänker lika varandra, utifrån att båda vill ha en hållbar struktur och en given framförhållning. De olika delarna har gemensamt utarbetats och korrigerats. Studiens intervjuer delades dock upp mellan oss och transkriberades av den motsatta kollegan, för att kunna ta del av informationen i respektive intervjuer. Vi satte upp delmål innehållande slutdatum för att kunna få bra flyt i skriv- och materialinsamlandet. Vår utgångspunkt har varit att vi sätter oss ned och utför samtliga delar tillsammans, då vi har diskuterat och sammanställt materialet till en helhet. Vi känner också att det totala arbetet har varit ömsesidigt och där båda har tagit ansvar för samtliga moment i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)