Framtagning av ljudabsorbenter för hemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Emil Persson; Jacob Lundgren; [2021]

Nyckelord: Produktutveckling; Ljudabsorbenter;

Sammanfattning: Akustik är läran om ljud och dålig akustik kan ha negativ inverkan på människors hälsa. För att förbättra akustiken kan ljudabsorbenter användas. Däremot är ljudabsorbenter endast vanliga i offentliga miljöer och arbetsmiljöer. Syftet med arbetet är att utveckla ljudabsorbenter som ska dämpa ljudet och därmed förbättra ljudkvaliteten i hemmet. Målet med arbetet är att skapa ett tillverkningsunderlag för två nya prototyper och skapa en lösning på hur ljudabsorbenterna ska hängas upp för att minimera antalet borrade hål i väggen. Konceptutvecklingen börjar med att definiera problemet utifrån framtagna behov och produktspecifikationer. Därefter påbörjas konceptgenereringen som sker internt och externt. Konceptvalet grundar sig sedan på de framtagna produktspecifikationerna. Sedan sker en utveckling av koncepten där prototyper, CAD-modellering, tillverkningsanpassad konstruktion, FEM-analys och ljudmätningar genomförs.Arbetet resulterar i två nya former på ljudabsorbenter, ett fäste och renderingar på de nya och befintliga ljudabsorbenterna. Projektet innefattar även CAD-modeller, ritningar, beräkningar som styrker hållfastigheten och ljudmätningar på den befintliga produkten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)