Välkommen in : ett gestaltningsförslag för ett torg och stråk i studentområdet Rackarberget i Uppsala

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Offentliga miljöer är viktiga i våra städer då de erbjuder invånarna möjligheter att träffas och interagera med varandra. Flera forskare och författare uttrycker dock en oro för hur utvecklingen av de offentliga rummen ser ut, både dess kvalitet och kvantitet. I Sverige har riksdagen under 2018 antagit en proposition för att stärka kvaliteten på den gestaltade livsmiljön, och vi som landskapsarkitekter är en viktig del i denna utveckling. En plats som är aktuell för utveckling är Rackarberget, ett studentområde som ligger i västra Uppsala och det i detta område vårt examensarbete tar plats. Vi har gestaltat ett torg och ett stråk i Rackarberget där gestaltningen tog avstamp i docenten Vikas Mehtas fem kategorier för att mäta kvalitet i offentliga miljöer. Mehtas Public Space Index, där de fem kategorierna ingår, används vanligtvis för att utvärdera kvaliteten på redan byggda platser men vi har anpassat metoden för kunna använda den som en analysmetod där analysresultaten blev vad vi grundade våra beslut på under gestaltningsprocessen. Resultaten från analysdelen sammanställdes i två värderosor, en för torget och en för stråket. Slutligen presenteras gestaltningsförslaget för torget och stråket som fick namnet Välkommen in. Namnet syftar främst till att vi ville locka in människor i området och få dem att spendera mer tid på torget och längs stråket. Detta då ett av de större problemen med arbetsområdet idag var att det är ganska anonymt. Men namnet är också en blinkning till Veronica Maggio och hennes låt Välkommen in då hon är uppvuxen i ett av husen på Rackarberget. För att åstadkomma vårt mål att välkomna och få människor att spendera sin tid på platsen har vi främst arbetat med att öppna upp och tydliggöra entréer, skapa ytor för socialt umgänge och skapa en plats som först och främst är till för människor istället för bilar. Med utgångspunkt i vårt arbete har vi kommit fram till att Mehtas fem kategorier är en bra grund att utgå ifrån vid gestaltning inom landskapsarkitektur. Vår förhoppning är att arbetet ska bidra med inspiration till den framtida utvecklingen av Rackarberget, men även kunna användas som en referens i andra landskapsarkitekturprojekt för hur man kan arbeta med Vikas Mehtas kategorier i ett inventerings- och analysskede.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)