Avskaffad revisionsplikt för små aktiebolag : En studie av revisionens betydelse för utvalda intressenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att analysera om det i samband med den avskaffande revisionsplikten skett förändringar i arbetssättet för betydande intressenter samt undersöka hur synen på små aktiebolags trovärdighet efter reformen har förändrats. Metodik: I studien har ett kvalitativt tillvägagångsätt med en abduktiv ansats använts. Insamling av data har skett genom semi-strukturerade intervjuer med respondenter från en arbetsgivarorganisation, tre kreditgivare och två myndigheter. Resultat: De främsta slutsatser som dragits är att kreditgivares arbetssätt inte förändrats i den omfattning som förväntats. Myndigheternas arbetssätt har däremot påverkats i större grad, vilket förklaras med att de arbetar mot intressenter på ett annorlunda sätt. Efter reformen är det inte trovärdigheten till bolag som förändrats, utan till de sammanställda räkenskaperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)