Kommersialisering av affärsidéer - En fallstudie på nystartade, tekniska, innovativa företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Petter Chis; Viktor Peterson; [2011-01-31]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Att omvandla en affärsidé till en definierad produkt som marknaden efterfrågar och är villig att betala för innebär att få affärsidén kommersialiserad. Detta kommersialiseringsarbete framställs som kritiskt för nystartade, tekniska, innovativa företags fortsatta utveckling och överlevnad. Finansiering i form av kapital är en förutsättning för att dessa företag skall kunna hitta potentiella kunder på en marknad. Problemdiskussionen lyfter också fram produktutveckling tillsammans med kund som speciellt viktig för denna typ av företag. Författarna genomförde en förstudie på ett sådant företag som visade att kommersialiseringsarbetet kan bli utdraget och kräva flera upprepade försök. Uppsatsens problemformuleringar blev därför: Hur arbetar nystartade, tekniska, innovativa företag med att lösa finansieringen, hitta sin marknad och utveckla produkten tillsammans med kunden? Hur har arbetssättet påverkat deras möjligheter att kommersialisera sina affärsidéer? Syfte: Uppsatsens syfte är att utforska och beskriva hur arbetet med kommersialisering av affärsidéer går till rent praktiskt i dessa företag med fokusering på finansiering, marknad och produktutveckling med kund. Dessutom är syftet att utforska och beskriva hur företagens arbetssätt påverkar deras möjligheter att genomföra kommersialiseringen. Med detta syfte ämnar uppsatsen försöka bidra till den vetenskapliga diskussionen på området utveckling av företag i tidiga faser. Uppsatsen bör vara av intresse för nystartade företag med en innovativ affärsidé samt inkubatorer som investerar i och hjälper dessa företag att utvecklas. Metod: Författarna etablerade tidigt ett samarbete med inkubatorn Chalmers Innovation via en kontakt. En fallstudie med intervjuer på sex stycken företag som utvecklats inom inkubatorn har genomförts. En semistrukturerad intervjumetod med öppna frågor har använts av författarna. Respondenternas svar har sammanställts i en fallbeskrivning uppdelad under uppsatsen tre teman som framgår av problemformuleringarna och syftet. Dessa är hur företagen löser finansieringen, hur de hittar sin marknad och hur de utför produktutvecklingen med kunden. Denna strukturering har gjorts för att göra fallbeskrivningen mer hanterbar för läsaren och för att leda fram till svar på problemformuleringarna. Analys av fallbeskrivningen i förhållande till referensramen har gjorts sist under respektive tema i kapitlet resultat. Slutsatser: Företagen arbetar löpande med att anskaffa kapital och detta verkar påverka möjligheterna att kommersialisera affärsidéerna negativt även om kapitalet i sig är en förutsättning för företagens utveckling. Vidare framkommer kundkontakterna som avgörande för att kommersialisera och utveckla affärsidén. Tidiga kundkontakter lyfts fram både för att hitta rätt produkt, marknad och kund. Kontakter är ett begrepp som genomsyrar slutsatserna som ett verktyg för att kommersialisera affärsidéerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)