Slöjförbud i relation till barns mänskliga rättigheter: En argumentationsanalys om debatten kring ett införande av slöjförbud i den svenska för- och grundskolan ur ett barnrättsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: I Sverige har debatten om lagförslaget att införa ett slöjförbud i för- och grundskolan varit aktuellt under de senaste åren. Syftet med uppsatsen är att analysera argument som har framlagts i interpellationsdebatten om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan 3 juni 2019, debatten i Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020 och slutligen argument av Sverigedemokraternas, samt Moderaternas motioner för ett införande av slöjförbud. Argumentationsanalys har använts som metod för att uppfylla syftet med denna uppsats. För att diskutera barns mänskliga rättigheter har artiklar både från barnkonventionen och regeringsformen redogjorts. Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är barnrättsperspektiv som oftast blandas ihop med barns perspektiv och barnperspektiv. För att tydliggöra slöjbärande flickors och kvinnors situation i samhället har relevanta studier använts på uppsatsens tidigare forskning. Slöjförbudet har diskuteras utifrån olika aspekter av debattörerna, som hedersförtryck, sexualisering, frihet och jämställdhet, demokrati och sekularisering. Både för och motargumenten som har analyserats i denna uppsats står för barnens mänskliga rättigheter, även om det finns skilda åsikter kring ett införande av slöjförbud. Denna uppsats består av fyra frågeställningar som diskuteras och kopplas till debatterna och barnens rättigheter som skyddas av barnkonventionen och regeringsformen. Diskussionen i denna uppsats påvisar att slöjförbudet strider mot mänskliga rättigheterna och att debattörerna inte förhåller sig till ett barnrättsperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)