ETT SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV PÅ HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETEEn intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Carina Norman; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur elevhälsoteamet med fokus på specialpedagogen och specialläraren arbetade hälsofrämjande och förebyggande för att alla elever skulle nå de övergripande målen och kunskapskraven i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) och i Läroplanen för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasie-gemensamma ämnen (Gy11). Frågeställningarna var hur elevhälsoteamet beskrev samarbetet med lärarna kring hälsofrämjande och förebyggande arbete i elevgrupperna, samt elevhälsoteamets hälsofrämjande och förebyggande arbete. Teori: Organisations- och systemperspektiv där fokus ligger på skolan och förklaringar till elevers svårigheter söks i lärandemiljön. Relationellt perspektiv och relationell pedagogik. Sociokulturell teori och systemteori.Metod: Kvalitativa intervjuer med fyra specialpedagoger och två speciallärare, med semistrukturerade frågor, inspirerad av den hermeneutiska analysmetoden.Resultat: Samarbetet i elevhälsoteamet verkade framstå som det ser olika ut mellan professionerna på skolorna, beroende på hur teamet var organiserat, fysisk placering av personalen och tidigare erfarenheter av samarbete mellan professionerna. Alla skolor arbetade med hälsofrämjande och förebyggande arbete tillsammans med den pedagogiska personalen. Flertalet av skolorna hade genom olika arbetsformer tydliggjort och medvetandegjort arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd tillsammans med lärare. Studien visade också att alla specialpedagoger och speciallärare använde handledning för att påverka den pedagogiska personalens förhållningssätt och bemötande med eleverna, vilket gett positiva förändringar i verksamheterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)