Kunskap i Företag : En Studie över Kunskapsöverföring och dess Hinder i Virtuella Team

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Globaliseringen har blivit något företag måste ha i åtanke när de opererar på den internationella marknaden. Detta innebär att Transnationella företag i dag är vanligt och dessa arbetar i virtuella team vilka stöter på andra problem än team som arbetar på samma fysiska plats. Denna studie undersökte vilka hinder i överföringsprocessen virtuella team ställs inför och om dessa hinder skiljer sig från de hinder som team som arbetar på samma fysiska plats ställs inför. Detta utfördes genom en fallstudie av två företag, ett i Sverige och ett i USA, som nyligen hade slagits samman till följd av ett uppköp. Företagen agerade som ett Transnationellt företag som arbetade i virtuella team på den globala marknaden. Resultatet av undersökningen visade att de huvudsakliga hindren i kunskapsöverföringsprocessen skilde sig något åt i virtuella team jämfört med team som arbetar på samma fysiska plats. Studien fann att de främsta hindren i kunskapsöverföringsprocessen i virtuella team är kausal tvetydighet, sändarens brist på motivation och komplicerade relationer mellan källan och mottagaren. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)