SPRING FÖR LIVET! - En kvantitativ studie kring kvinnors trygghet när de motionerar utomhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Felicia Donborn; Agnes Uddenstig; [2021-02-17]

Nyckelord: kvinnor; motion; trygghet; otrygghet; rädsla; brott;

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka kvinnors grad av trygghet när de motionerar utomhus, i vilkenutsträckning de begränsar sig samt om de använder sig av några eventuella strategier för att ökasin trygghet. Vidare undersöktes även vilka forskningsbaserade åtgärder i stadsplaneringen somskulle kunna få kvinnorna att känna sig mer trygga.Data samlades in med hjälp av en kvantitativ undersökning i form av en anonym enkätsom delades på två olika nätforum, Facebook och Instagram. Urvalet bestod av 903respondenter som alla uppfyllde kravet för att delta i undersökningen; att identifiera sig självsom kvinna och motionerar utomhus. Då urvalet inte var slumpmässigt kunde inte resultatetgeneraliseras till hela populationen.Resultatet visar att kvinnor som motionerar utomhus upplever otrygghet, denna otrygghetökar markant under kvällstid jämfört med dagtid. Bostadsområden är den plats där kvinnornakänner sig som mest trygga. 50 procent begränsar sig i sitt motionerande på grund av rädsla föratt utsättas för brott. Vanligt förekommande strategier för att öka tryggheten är att motionerabland mycket folk samt tillsammans med någon. God belysning är den åtgärd som flest kvinnoranser skulle öka tryggheten när de motionerar utomhus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)