Sexualbrott mot barn - En undersökning av bevisvärderingen av barnets utsaga

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Sexualbrottsmål där barn är målsägande hanteras i viss mån annorlunda än sexualbrottsmål där målsägande är vuxen. Bland annat görs avsteg från vissa processuella principer till förmån för barnets hälsa men även andra faktorer inverkar på hur domstolen hanterar den bevisning som presenteras. Eftersom rätten består av människor har också subjektiva uppfattningar alltid inflytande på bevisvärderingen, hur objektiv domstolen än försöker hålla sig. Samtidigt som sexualbrott mot barn, enligt ovan, hanteras annorlunda, ställs samma beviskrav upp oavsett vem som är målsägande. Bevisningen består ofta av målsägandens utsaga vilken ställs mot den tilltalades. Uppsatsen har sin utgångspunkt i bevisvärderingen av barnets utsaga och är särskilt inriktad på frågan om vad som krävs för att uppnå kravet på en tillförlitlig utsaga samt vilken betydelse stödbevisningen har i dessa mål. Med hjälp av rättsdogmatisk metod undersöks kravet på tillförlitlighet i målsägandeutsagor i sexualbrottsmål och vilka faktorer som påverkar ett barns möjligheter att uppnå detta krav gentemot en vuxen tilltalad. Den utredande delen lyfter fram de rättspsykologiska aspekterna av domstolens bevisvärderande verksamhet, presentationsformens betydelse för hur barnets utsaga bedöms samt stödbevisningens alltmer avgörande betydelse. I analysen konstateras att barnet redan initialt hamnar i ett underläge, jämfört med den vuxna. Detta beror inte på att barnet är mindre tillförlitlig som vittne, utan snarare på faktorer omkring vittnesmålet som gör att domstolen värderar barnets utsaga med större försiktighet. Försiktigheten leder till att domstolen ofta finner barnets utsaga mer bristfällig och därför blir behovet av stödbevisning ännu viktigare. Vilken typ av stödbevisning som krävs tycks spela mindre roll, det väsentliga är förekomsten eller frånvaron av sådan bevisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)