Klinisk användning av Troponin I hos hund och katt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Författare: Annie Sidsten; [2012]

Nyckelord: Troponin; Troponin I; cTnl; hjärtmarkör; hund; katt;

Sammanfattning: Proteinet cTnI finns i hjärtmuskelns minsta kontraktionsenheter, sarkomererna, men det kan läcka ut i blodbanan vid hjärtmuskelskada. För att diagnosticera att en hjärtmuskelskada har skett kan cTnI analyseras i blodet. Detta test kan vara värdefullt då det kan vara svårt att avgöra huruvida en patient har en hjärtmuskelskada, eftersom den kan vara helt dold vid en klinisk undersökning. Ett förhöjt cTnI provsvar uppmärksammar klinikern på att något är fel i hjärtmuskeln och kan hjälpa till att styra behandlingsval och hemgångsråd. På grund av ett ökat intresse för analysmetoden från veterinärer ute i landet, har den här studien fokuserat på de kliniska situationer som cTnI testet utfördes vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala, och hur cTnI koncentrationerna varierade inom och mellan olika diagnosgrupper. Det visade sig att de vanligaste diagnoserna där cTnI analysen användes var vid ormbett, hjärtsjukdom, specifika inflammationer/infektioner samt pyometra. De diagnosgrupper där höga cTnI nivåer förekom i högre frekvens än i andra diagnosgrupper var i grupperna magomvridning/tarmomvridning, mjältsjukdom, neoplasi, pyometra samt trauma mot bröstkorg. Konklusionen av denna studie vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala, var att koncentrationer av cTnI i serum kan vara förhöjt vid ett flertal olika sjukdomar hos hund och katt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)