Sjuksköterskans copingstrategier i mötet med den döende patienten : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

Sammanfattning: Bakgrund: Det är vanligt att det uppstår svårhanterliga känslor och tankar hos sjuksköterskan vid palliativ vård, även om mötet med döende patienter kan ses som ett naturligt inslag i arbetet. För att hantera den emotionella belastningen använder sig sjuksköterskan av både medvetna och omedvetna copingstrategier. Om sjuksköterskan inte har fungerande copingstrategier kan patients omvårdnad bli lidande då emotionellt engagemang beskrivs som viktigt för god omvårdnad av omvårdnadsteorietikern Travelbee. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av sjuksköterskors copingstrategier vid vård av patienter i livets slutskede. Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ induktiv ansats som analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultatet baserades på 15 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskan använde sig av olika copingstrategier för att klara den emotionella belastningen som kunde uppstå vid palliativ vård. Utifrån resultatet kunde tre kategorier urskiljas: emotionell barriär, stöd i känslohanteringen och förändrat tankesätt. Sjuksköterskan beskrev att copingstrategierna kunde ha betydelse för omvårdnaden och varje patientfall ledde till ny kunskap hos sjuksköterskan och med erfarenhet blev sjuksköterskan mer trygg i att hantera sina känslor. Diskussion: Emotionellt engagemang leder enligt Travelbee till utsatthet och sjuksköterskan bör inte låta sina egna känslor påverka omvårdnaden. För att utföra sina arbetsuppgifter samt ge stöd till patienten upplevdes sjuksköterskan behöva hålla en emotionell distans. Copingstrategierna upplevdes ha varierad inverkan på omvårdnaden och sjuksköterska bör därför vara uppmärksam i varje unikt patientmöte. Slutsats: Copingstrategier har inverkan på omvårdnadsupplevelsen och sjuksköterskan bör vara lyhörd på patientens behov och vara beredd på att reglera sitt copingbeteende. Vidare studier med fokus på patienternas upplevelse behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)