Kundklassificering för bättre lagerstyrning mellan två lager

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

Sammanfattning: En effektiv lagerstyrning handlar om att erbjuda god service till så låg kostnad som möjligt. Detta kan dock vara svårt att uppnå när olika typer av produkter med olika lageromsättningshastighet lagerhålls. Ett sätt att angripa detta problem är att styra olika produktgrupper på olika sätt genom att klassificera produkterna. Fiskeby Board AB är ett svenskt pappersbruk som tillverkar förpackningskartong av 100 % returfiber. Produktionen på Fiskeby är orderstyrd och kontinuerlig vilket innebär att inflödet av kundspecifik kartong till lagret är konstant. Kunderna tillåts lagerhålla godset under en viss tid utan avgift och lagerhållningen sker antingen i Fiskebys färdigvarulager Bruket eller i lagret som Fiskeby hyr i Hamnen. Problemet är att avsaknaden av konsekvent lagerstyrning mellan lagren. Fiskeby vill därför klassificera sina kunder för att bättre styra materialflödet från produktion till kund. För att göra detta behövde viktiga parametrar identifieras som är avgörande för var kartongen borde lagerhållas. Vidare behövde karaktäristiken på de två lagren utredas för att avgöra vilken klass som är bäst lämpad för respektive lager. Tre kriterier, vilka är av störst betydelse för var gods ska lagerhållas, identifierades; Kvantitet, Liggtid samt Arkformat. Kvantiteten har analyserats i två ABC-analyser baserat på total ordervolym under perioden samt genomsnittlig ordervikt. ABC-analyserna kombinerades sedan till ett underlag. Liggtiden analyserades i en XYZ-analys baserad på genomsnittlig liggtid med tillhörande variation. Arkformat är viktigt ur ett hanteringsperspektiv och analyserades som ett komplement till de andra analyserna för att kunna avgöra en gräns mellan små och stora arkformat. Vidare har de tre kriterierna använts i en flerkriterieanalys som även utgör en beslutsmodell för var gods är mest lämpat att lagras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)