Möjligheter med Safewards-konceptet inom svensk psykiatrisk slutenvård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Mentala, neurologiska och missbrukstillstånd utgör 13% av den globala sjukdomsbelastningen. Människor som lider av psykisk ohälsa är på olika sätt sårbara världen över och vården är ofta bristfällig. I Sverige har det skett en ökning av psykisk ohälsa de senaste åren, den största ökningen sker bland unga. Flera av dessa människor vårdas under lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). En patient som vårdas under tvång kan, om vården anser det nödvändigt få utstå tvångsåtgärder som bältesläggning, tvångsinjektion, isolering eller kroppsvisitering. Detta kan anses som en kränkning av en person som redan berövats på sin autonomi. Avdelning 80, affektiva psykiatri på Sahlgrenska sjukhuset har för avsikt att implementera en omvårdnadsmodell som heter Safewards som ämnar minska antalet tvångsåtgärder. Syfte: Att belysa möjligheter med omvårdnadsinterventioner enligt Safeward-konceptet inom svensk psykiatrisk slutenvård. Metod: Denna litteraturöversikt är baserad på en granskning som gjorts där både kvantitativa och kvalitativa artiklar ingår. Artiklarna har granskats i enlighet med Röda korsets mall för granskning av vetenskapliga artiklar. Resultat: En stor utmaning med en lyckad implementering av ett nytt omvårdnadskoncept är personalens motstånd. Delvis upplever personal att det är en extra belastning samt att det krävs att personal delar med sig av personlig information till patienter. För att lyckas krävs det enligt forskning att personal integreras i skapandet av utformningen av implementeringen. Omvårdnadsåtgärder som används och dokumenteras på ett adekvat vis efter lyckad implementering bidrar till att förekomsten av tvångsåtgärder reduceras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)