ATT SUDDA UT LINJEN MELLAN FÖRETAGANDE OCH DEN EGNA PERSONEN

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur en grupp i ett affärsnätverk fungerar och arbetar mot sina mål. Syftet är att ur ett sociologiskt perspektiv analysera hur den studerade företagargruppen fungerar. Hur arbetar gruppen och hur mottas det av deltagarna? Hur knyts nya medlemmar till en grupp och hur förmås de gamla medlemmarna att stanna kvar? Jag vill analysera gråzonen där personliga relationer möter professionella och använda sociologiska begrepp för att förstå och beskriva denna gråzon. Jag fokuserade på fyra observerade teman: ”söket”-gruppens sätt att söka efter nya affärsmöjligheter, ”lärande”-gruppens sätt att lära deltagarna hantera affärsmöjligheter, ”redovisning och resultat”- hur deltagarna redovisar genomförda möten och affärer, ”störningar av det rituella”-hur gruppen hanterade störningar av sina interaktionsritualer. Fem fältobservationer gjordes av affärsnätverksgruppen och två kvalitativa intervjuer gjordes som komplement. Metoden var deltagande observation. Materialet analyserades med hjälp av sociologiska teorier av Erving Goffman, Randall Collins, Robert Prus, Vesa Leppänen och Ann-Mari Sellerberg. Studien beskriver hur gruppen arbetar med förtroende, grupptillhörighet och störningar av gruppens arbete. Jag använder Goffmans begrepp ritualer för att beskriva de olika momenten i mötet. Jag fann att ritualerna kretsade kring affärsrelaterade interaktioner och affärer och använde Collins begrepp ”heliga objekt”. Jag fann att ”söket” var centralt för gruppen och att det fanns en stark tilltro till det. Jag uppmärksammade att gruppen använde sig av positiv feedback och undvek att ta upp icke genomförda affärer, vilket jag tolkar som en gruppmekanism som skapar en positiv emotionell payoff. Gruppen visade sig kunna hantera vissa typer av rituella störningar men påverkas starkt av andra störningar. Den studerade gruppens deltagare skiljde sig från butikspersonalen i Leppänen och Sellerbergs undersökning men hade likheter vad gäller medlemmarnas övertygelser kring interaktioner med potentiella kunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)