LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. Det teoretiska ramverket innefattar begreppen efficacy och identitet för att analysera förmågan och kompetensen i rektors pedagogiska ledarskap. Rektors ledarhandlingar analyseras utifrån strukturellt, HR, politiskt och symboliskt perspektiv samt utifrån begreppet reflexivitet. I analys av organiseringen är nyinstitutionell teoribildning en grund och begrepp som organisation, institution och organisering tas upp. Teorin om olika konfigurationsmodeller utgör en grund för analys av organisationen av förskolan.Studien är kvalitativ och omfattar fem semistrukturerade intervjuer av rektorer samt verksamhetsbesök. Rektorerna arbetar i olika förskolor i samma kommun.Faktorer som möjliggör rektors pedagogiska ledarskap kan knytas till efficacy och ledaridentitet. Tidsbrist utifrån ständigt rekryteringsarbete, personalärenden, låg utbildningsnivå hos personal utgör de största hindren för rektors pedagogiska ledarskap. Faktorer som både kan vara till hinder och erbjuda möjligheter är det kollegiala sammanhanget som kan vara ett stöd men som inte alltid har den kompetens som behövs. Det handlar även om spännvidden i utbildningsnivå hos medarbetare. Hur arbetet på förskolan organiseras är en faktor som påverkar, men även yttre faktorer som förskolans placering och händelser i samhället påverkar hur rektor utövar sitt pedagogiska ledarskap. I ledarhandlingarna syns ett tydligt strukturellt perspektiv hos rektorerna och genom skapandet av samordningsgrupper och processgrupper syns huvudmannanivåns styrning genom begreppen arbets- respektive utvecklingsorganisation. Även ett HR-perspektiv framträder i ledarhandlingarna. Det politiska perspektivet framkommer sparsamt i rektors ledarhandlingar. Utifrån ett symboliskt perspektiv modellerar rektor goda förhållningssätt. Ett femte perspektiv framkommer i resultatet som innefattar reflexivitet hos rektor och som innebär att hitta alternativa handlingssätt och är en förutsättning för perspektivväxling. I organiseringen av förskolan, utifrån en arbets- och en utvecklingsorganisation, omhändertar rektor dels det dagliga arbetet och dels utvecklingsfrågorna. Arbets-organisationen är basen för att utvecklingsorganisationen ska fungera. Utvecklings-organisationens syfte är att omhänderta det prioriterade området i förskolans verksamhetsplan. En stödorganisation kopplad till huvudmannanivån har identifierats vilken består av flera stödfunktioner som stöttar rektorer i olika frågor som rör arbets- och utvecklingsorganisationen. Studien kommer fram till att dessa tre delar i organiseringen kan beskrivas som verksamhetsfält som delvis överlappar varandra och att rektors möjlighet till ett hållbart pedagogiskt ledarskap ligger i ett distribuerat ledarskap. I en jämförelse mellan två rektorers båda förskolor blir begreppet samproducerat ledarskap ett sätt att förklara att ledarskapet formas på olika sätt beroende av kontexten på den enskilda förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)