Heteronormativa läromedel? : En textanalys av två läroböcker som riktar sig mot kursen Svenska som andraspråk 1

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: Det övergripande syftet med denna undersökning är att se hur mycket heteronormativa inslag som förekommer i två valda läroböcker som riktar sig till elever som läser svenska som andraspråk, årskurs 1 på gymnasiet. Syftet med studien är att visa hur stort utrymme olikkönade relationer får i jämförelse med samkönade relationer. Dessutom är syftet att visa i vilken kontext de olika relationstyperna förekommer, för att försöka belysa eventuella underliggande värderingar. Undersökningen är genomförd med en textanalytisk metod inspirerad av diskursanalys. Resultatet visar att ena boken helt uteslutit att nämna några samkönade relationer, medan den andra boken har valt att nämna samkönade relationer vid tre tillfällen i en artikel. Dessutom visar resultatet att ena boken lämnar mest utrymme åt könsneutrala relationer, medan den andra boken lämnar mest utrymme åt olikkönade relationer. Vidare visar resultatet att det i vissa fall reproduceras ett stereotypt synsätt om hur kvinnor och män bör vara.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)