Medias beskrivning av den normativa kvinnan : En kvalitativ studie om dagspressens sätt att framställa kvinnors kroppar

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Mia Kronsten; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Normer är osynliga förväntningar, idéer och regler som ständigt verkar omkring och med oss. Ett sätt att få syn på samhälles normer och ideal är att betrakta hur människor beskrivs i media, där dessa normer och ideal produceras och reproduceras. Kvinnan blir ofta beskriven på ett mer objektivt sätt än mannen, där kvinnan blir oftare beskriven med vad som har att göra med utseendet än mannen. Syftet med studien har därför varit att undersöka hur kvinnan framställs i dagspressen. Studien har varit teoridriven med hjälp av dagordningsteorin som varit tongivande för val av tidningarnas texter. En socialkonstruktivistisk ansats har legat till grund för de teorier jag valt att analysera empirin med, förutom de tidigare nämnda även normkritik och evolutionär spelteori. En kvalitativ innehållsanalys har gjort av 48 texter från Aftonbladet och Expressens bilagor som handlat om livsstil, hälsoliv och nöje. De centrala teman, tillika de ideal som framkommer genom analysen är ung, smal, snygg samt dess motsatser åldrande, övervikt och oattraktiv. De huvudsakliga resultaten visar på att det är på dessa sätt kvinnan beskrivs i tidningarnas bilagor, att fokus ligger på hur kvinnan ska se ut och på vilket sätt detta går att uppnå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)