Den vertikala parken i den täta staden : ett alternativt sätt att bygga med grönska

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: I den framtida förtätade staden finns det ett behov av att säkerställa gröna ytor. Att använda en lucka i stadsstrukturen och hitta en alternativ lösning för att tillföra grönska i täta städer har varit utgångspunkten för arbetet. Detta resulterade i ett parkrum som kan liknas vid en stor pergola där det finns möjlighet för besökaren att röra sig upp längs ytterväggarna. Parken tar tillvara på luftrummet ovan markytan och skapar en urban vertikal mötesplats. En platseffektiv lösning som känns aktuell i städer som Stockholm med dess höga exploateringsgrad. Dess vertikalitet bildar ett rum som är öppet för allmänheten. Tanken har varit att skapa en rofylld park i staden som en naturlig mötesplats och ett vardagsrum för invånarna. Syftet är därmed att gestalta en fristående vertikal park som kan ge ett tillskott till den täta stadsutvecklingen och bidra med en alternativ lösning på konflikten mellan förtätningen av staden och dess grönområden. Med litteraturöversikt, referensprojekt, idégenerering och skissande som underlag skapades en volym genom 3D generering. Gestaltningsidén är inte platsbunden utan har en allmängiltig anknytning till en stadsmiljö. Den fristående vertikala parken kan i en verklig situation utformas på ett annat sätt för att samspela med platsen där form, höjd och materialval kan variera. Vi ville ge projektet ett namn som illustrerade dess funktion som grön oas i stadsrummet. Liknelsen med ädelsten smaragd som är grön och unik kändes relevant. Namnet blev Smaragden i den täta staden och ambitionen är att denna typ av urbana parkrum kan bli ett smycke i stadsmiljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)