Initiering av affärsrelationer i organiserade nätverk : En fallstudie av Mötesplats Relation

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Kristina Sikström; Carin Zarelius; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna uppsats beskriver en instrumentell fallstudie av det organiserade nätverket Mötesplats Relation med syftet att studera initiering av affärsrelationer i detta nätverk. Initiering av en affärsrelation är det som sker innan en affärsrelation uppstått. Med tanke på hur viktigt det är för organisationer att skapa nya affärsrelationer har förvånansvärt lite forskning om initiering av affärsrelationer utförts. För att öka kunskapen kring initiering av affärsrelationer genom medverkan i ett organiserat nätverk sammankopplar vi ett antal affärsrelationsfaktorer med en modell för initiering. Initiering sker genom att medlemmar börjar se varandra som potentiella affärsrelationspartners för att sedan inleda diskussioner kring ett potentiellt utbyte innan affärsrelationen skapas. Vi kommer fram till att faktorerna gemensamma mål, jämförelse med alternativ, sociala band och rykte är de som i högst grad spelar in vid initiering av affärsrelationer. Av dessa kan främst sociala band och rykte utforskas eller utvecklas genom medlemskapet i Mötesplats Relation. Dessa tycks i högsta grad inverka när affärsrelationer initieras inom det organiserade nätverket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)