Hur motiverande samtal kan användas av sjuksköterskan vid övervikt och fetma

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Övervikt och fetma är allvarliga hälsoproblem i Sverige och världen. Det kaninnebära ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar, typ-2 diabetes, belastningsskador, vissatyper av cancer. Både övervikt och fetma kan bidra till sämre livskvalitet. Dagens sjukvårderbjuder medicinska och kirurgiska behandlingar mot fetma, men för en lyckad viktminskningär livsstilsåtgärder viktiga. För att gå ned i vikt ska energiintaget vara mindre än kroppensförbrukade energi. För att på lång sikt få bukt med problemet är hälsofrämjande ochförebyggande arbete viktigt. Motiverande samtal (MI) är en metod som används vidlivsstilsrelaterade beteendeförändringar och är särskilt användbart vid ambivalens. MI byggerpå en god vårdrelation. Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan kan använda motiverandesamtal för att främja hälsosamma livsstilsförändringar hos vuxna med övervikt eller fetma.Metod: Litteraturöversikt med artiklar sökta i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarnagranskades och 12 valdes. Resultat: Flera studier visade att MI kan användas i kombinationmed information eller viktminskningsprogram. Det kan också utföras över telefon ellerinternet. Det är viktigt att uttrycka empati inom MI eftersom empati kan bidra till bättrekostvanor. När MI kombineras med andra insatser bidrar det till ökade effekter, till exempelförbättrade kostvanor. Slutsats: När MI används över telefon och internet är det tids-ochkostnadseffektivt. MI i kombination med andra insatser ger ofta positiva resultat på vikt ochkost. Oavsett val av metod är det viktigt att sjuksköterskan beaktar hur det kan påverkavårdrelationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)