I rollen som offer - En kvalitativ studie av hur offerstatus påverkar domstolens bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsärenden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: I våldtäktsärenden där stödbevisning saknas baseras ofta domsluten på målsägandes och den tilltalades utsagor. Detta innebär att trovärdighet och tillförlitlighet blir viktiga och inverkande faktorer. Forskning visar att det existerar en mängd föreställningar om vad ett offer är och hur ett offer bör agera för att kunna uppnå en legitim offerstatus. Beroende på hur väl målsägande kan sägas passa in på beskrivningen av ett riktigt offer kan uppfattningen av hur trovärdig och tillförlitlig denne är påverkas. Syftet med denna studie har således varit att undersöka hur föreställningarna om hur kvinnliga våldtäktsoffer bör agera har påverkat tingsrättens bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet. Genom kvalitativ innehållsanalys har tio domstolsprotokoll analyserats med avsikten att urskilja faktorer, som karaktäriserar ett riktigt offer, som används för att motivera bedömningen av trovärdighet och tillförlitlighet. Denna studie visar på att målsägandes agerande efter våldtäkten är det som påverkar trovärdigheten mest. Om kvinnan är upprörd och ledsen tycks tingsrätten finna det mer troligt att händelsen gått till på det sätt som hon påstår. Tillförlitligheten tycks i sin tur påverkas mest om målsägande är alkohol- eller drogpåverkad. Domstolen ifrågasätter då, i många av fallen, om kvinnans utsaga och påståenden är tillförlitliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)