Lågkonjunkturens påverkan på goodwillvärdering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I denna lågkonjuktur finns inte någon aktiv marknad, vilket resulterar i svårigheter att fastställa markandspriser och därtill goodwillvärdet. Undersökningen visar att det är mycket svårare att värdera goodwill i denna lågkonjunktur jämfört med i föregående högkonjunktur. Detta beror främst på den osäkerhet som lågkonjunkturen innebär för marknaden, svårigheten att förutse lågkonjunkturen längd och djup samt även att det är första gången IFRS tillämpas i en lågkonjunktur. Konsekvenserna av det nya sättet att värdera och redovisa goodwill som IFRS innebär har framkommit först nu i lågkonjunkturen. Trots att undersökningen visar att bolagen är tekniskt konsekventa i sina nedskrivningsprocesser, oavsett ekonomiskt läge, påvisas ett spelrum kring nedskrivningsprövningarna där bolagen i viss mån kan och vill styra utfallet efter eget behov nu i lågkonjunkturen. Interna strategier finns och tydligt är att nedskrivningar även fyller andra funktioner än just värdering. Undersökningen visar att hittills har relativt få nedskrivningar genomförts och vad gäller framtiden så ser en del respondenter mycket kommande nedskrinvningar, medan en del andra inte gör det på grund av förbättrade resultat hos bolagen. Detta påpekas dock vara mycket branschspecifikt och beror än en gång på osäkerheten kring lågkonjunturen och dess längd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)